ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن:
ﺧﻄﺮ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ در ﮐﻤﯿﻦ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/3/8/11973319_972.jpg

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن گفت: ﺧﻄﺮ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ در ﮐﻤﯿﻦ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ است و دام‌های این منطقه را تهدید می‌کند.

به گزارش صیدنیوز، محمدرضا کنعانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: ﺑه دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه داﻣ ﻬﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی آﻟﻮده و مبتلا به تب ﺑﺮﻓﮑﯽ در داﻣﺪارﯾﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺠﺎور و ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ، گروهی از داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﻣﻬﺎ و آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ اﻗﺪام کردند.

ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ اﻓﺰود: ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﺸﺪت ﻣﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﺎن و ﭘﺎی داﻣﻬﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺐ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮع آن در داﻣﻬﺎی اﻫﻠﯽ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زوج ﺳﻤﺎن و ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺣﺸﯽ وﺟﻮد دارد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ: بیماری از راه ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت دام ﺑﯿﻤﺎر، از قبیل اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر، ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﻤﻞ دام و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺸﺨﻮر ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻋﻠﻮﻓﻪ‌های آلوده اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ اﻓﺰود: در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود و ﺗﺮدد داﻣﻬﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﻤﻨﻮع ﭼﻠﭽﻠﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن گفت:ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اداره ﮐﻞ اﻋﺰام ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﺎن ﻫﻤﺮاه با ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﻤﻨﻮع ﭼﻠﭽﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻣﻬﺎی آﻟﻮده و واﮐﺴﯿﺎﻧﺴﯿﻮن آﻧﻬﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ اﻗﺪام کنند.

  8 خرداد 1399
بخش : استان گلستان / محیط زیست
کد خبر: 67279
تگ ها :

seydnews@gmail.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

شرکت داده پردازان نیک نام ققنوس پارس تلگرام صیدنیوز